Nový

Fotovoltaika - právne aspekty

Fotovoltaika - právne aspekty


Fotovoltaika v Taliansku: právne aspekty


Poznámka 1

Strana 1 - 2

Čo to znamená nechať dirigenta baviť?

Táto povinnosť má niekoľko účinkov:

 1. dodať prenajatý majetok nájomcovi v dobrom stave údržby a vhodnom na jeho použitie;
 2. udržiavať vec v podmienkach, ktoré budú použité na dohodnuté použitie;
 3. zaručiť nájomcovi obťažovanie a nároky tretích strán, ktoré majú práva na rovnakú vec

Aké sú ďalšie povinnosti nájomcu?

Medzi ďalšie povinnosti nájomcu patria:

 • zaplatiť poplatok za prevzatie veci:
 • uschovajte ho a používajte podľa priemernej starostlivosti;
 • užívanie veci musí byť v súlade so zmluvne stanoveným
 • povinnosť vrátiť prenajatý majetok.

Aké sú povinnosti nájomcu?

Povinnosti nájomcu sú:

 • starať sa o správu veci v súlade s jej ekonomickým riadením;
 • povinnosť prideliť na doručenie veci prostriedky potrebné na jej správu;
 • povinnosť dodržiavať pravidlá dobrej praxe v oblasti riadenia;
 • povinnosť nemeniť natrvalo ekonomické miesto určenia veci.

Ako sa správať k vylepšeniam a doplnkom?

Nájomca, pokiaľ rešpektuje povinnosť nezmeniť ekonomické miesto určenia nehnuteľnosti, môže vykonať vylepšenie alebo doplnenie prenajatej nehnuteľnosti. Zásah, ktorý si bez zmeny povahy prenajatého majetku vyžaduje objektívne, kvalitatívne alebo kvantitatívne zlepšenie, ako je zvýšenie jeho hodnoty trvalým zvýšením jeho potešenia, produktivity a ziskovosti; tieto zásahy, ktoré môžu byť tiež len estetické, nemožno považovať za VYLEPŠENÉ.o oddelení od veci oproti pridaniu. Ak prenajímateľ dal súhlas na vylepšenia, musí nájomcovi na konci nájmu vyplatiť náhradu zodpovedajúcu nižšej sume medzi výškou výdavkov a hodnotou výsledku užitočného v čase dodania. Pretože DODATKY sú tie isté diela, ktoré je možné odstrániť, musia byť na konci nájmu vylúčené, ak nespôsobia škodu na veci, ale ak ich vlastník uprednostňuje, musí zaplatiť náhradu vo výške nižšej sumy medzi výšku výdavkov a hodnotu dodatkov k času dodania. Fotovoltaické panely používané pre potreby potrubia je možné kvalifikovať ako doplnky.

Kedy sa končí nájomný alebo nájomný vzťah?

Nájomná a nájomná zmluva vyprší:

 1. po dátume exspirácie, ktorý je v deň uvedeného termínu;
 2. nedodržanie termínu kedykoľvek, pokiaľ s predchádzajúcim oznámením, ktoré musí byť v nájomnej zmluve zhodné,;
 3. po vzájomnej dohode;
 4. uznesením, ak medzi stranami dôjde k závažnému porušeniu prevzatých povinností alebo má prenajatý majetok vady, ktoré citeľne znižujú nevhodnosť dohody, aj keď k nim došlo;
 5. za dohľad nad nemožnosťou.
 6. na bankrot strán


Poznámka 2

V prípade ukončenia vzťahu z dôvodu úpadku strán bude nová úpadková právna úprava v čl. 80 (zmluvy o nájme nehnuteľnosti) poskytuje správcovi možnosť odstúpiť od zmluvy o prenájme tak v prípade, že je úpadcom nájomca, ako aj v prípade, že je prenajímateľom (ak trvanie zmluvy presahuje štyri roky a s výhradou zrušenia, ktorá sa má dať do jedného roka od vyhlásenia konkurzu), s výnimkou, že v obidvoch prípadoch musí byť medzi stranami vyčíslená výplata náhrady škody za predčasné rozpustenie.

Z toho vyplýva, že v prípade prenájmov by finalizácia inštalácie fotovoltaických systémov mohla pre investora / nájomcu spôsobiť určité RIZIKO. Ak by mal byť na prenajímateľa skutočne vyhlásený konkurz, má správca - v uvedených prípadoch - právo odstúpiť od nájomnej zmluvy stanovenej medzi investorom a úpadcom.

A v takom prípade, ak vezmeme do úvahy „dodatky“ k hlavnej veci prenajatej fotovoltaickým systémom, pri absencii vhodných dohôd by mal investor / nájomca právo na odstránenie týchto systémov na konci nájmu, iba ak by to tak nebolo poškodiť prenajatý majetok a pokiaľ prenajímateľ nepreferuje, že si ho ponechá vyplatením náhrady škody. Táto hypotéza je veľmi citlivá, pokiaľ ide o ziskovosť investície, ak by k zrušeniu zmluvného záväzku došlo dostatočne pred prirodzeným skončením platnosti zmluvy.

V prípade, že prenajímateľ je užívateľom prenajatého majetku v súlade s článkom 999 talianskeho občianskeho zákonníka civil. nájmy uzatvorené s nájomcom po zániku užívacieho práva, ak sú vyhotovené verejnou listinou alebo súkromnou dohodou s určitým dátumom, pokračujú v stanovenej dobe platnosti listiny najneskôr do piatich rokov od prevodu užívacieho práva. užívacie právo nastane po uplynutí lehoty najneskôr do jedného roka.

Na záver, aké sú skutočné práva?

Bolo by vhodné, prinajmenšom pre rastliny umiestnené na zemi, založiť nehnuteľné právo na povrch v prospech investora. Zdanenie náročnejšie ako nájom, ale schopné zabezpečiť väčšie právo na užívanie pozemkov a prevádzok a prevziať menšie riziká ako nájom. Občiansky zákonník - čl. 952 - umožňuje vlastníkovi nehnuteľnosti postaviť alebo udržiavať budovu nad zemou v prospech ostatných, ktorí nehnuteľnosť kupujú, a preto môžu predať existujúcu budovu oddelene od majetku samotného pozemku.

Zákon predstavuje právny nástroj zabraňujúci uskutočneniu pristúpenia, spôsob nadobudnutia majetku, prostredníctvom ktorého vlastníctvo pôdy priťahuje vlastníctvo artefaktov, ktoré sú na nej postavené.

Dá sa fotovoltaický systém definovať ako stavba?

Podľa najosvietenejšej doktríny nie je zriadenie povrchového práva prípustné a jeho predmetom je hnuteľný majetok, diela určené na krátku dobu (Palchi) alebo nie sú pevne spojené so zemou alebo pozastavené v prázdnote. O tom, ako je zostavený fotovoltaický systém, nám určite hovorí inžinier, ale určite môžeme veriť, že je pripojený k zemi, ktorá má štruktúru a je určená na to, aby vydržala v priebehu času. Teritoriálna agentúra potom, ako už bolo spomenuté, hovorí viac a považuje to za FAKTORY a teda určite za stavbu.

Zostavenie pravého povrchu

Toto je skutočné právo, a preto je úzko spojené s vlastníckym právom alebo lepším úplným vyjadrením práva na užívanie a nevyplýva z kogentného účinku vyvolaného zmluvou. Je to nevyhnutne verejný akt, ktorý musí byť zaregistrovaný a prepísaný a dá sa očakávať, že KONIEC, po uplynutí ktorého sa vlastník pozemku stane tiež vlastníkom budovy. Autonómia rokovaní sa však tomuto efektu môže vyhnúť, pretože odstránenie možno predvídať. Môže sa tiež účtovať poplatok za kúpu budovy.

Špecifikácia

Ďalšou potrebou, ktorú investor osobitne pociťuje, je víťazstvo u vlastníkov lokalít iba na konci zložitých autorizačných postupov potrebných na realizáciu fotovoltaických projektov a iba za predpokladu, že budú mať pozitívny výsledok. V takom prípade, bez ohľadu na typ zmluvy zvolenej na „zaviazanie“ stránky, je účinným právnym prostriedkom náprava v podobe predbežnej zmluvy alebo pozastavenej zmluvy. V prvom prípade sa bude predpokladať záväzok zmluvných strán. dohodnúť konečnú zmluvu dátum po úspešnom ukončení autorizačného konania. V druhej hypotéze bude ustanovená zmluva, ktorá bude predmetom svojej účinnosti podmienkou pozastavenia pozitívneho výsledku súvisiaceho procesu autorizácie.

Právnička Manola Di Pasquale
Dr. Agr. Antonella di Matteo

Strana 1 - 2

Poznámka
(1) Kredit: Nasa / Sean Smith
(2) Kredit: Kredit: Wikipedia / 1997

Video: S energiou efektívne: Komu sa oplatí fotovoltika?